Hrvoje Rastija

Magistar anglistike (smjer prevoditeljstvo) i hungarologije

mag. philol. angl.; mag. philol. hung.